การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปี 2566

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หน้า ฉ ข้อ 32 อนุมัติโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการ 

         เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงดำเนินการดังนี้

  • บันทึกเสนอการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  • หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0258/1028 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เรื่อง การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>  คลิก
  • รูปเล่มรายงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> คลิก
ข้ามไปยังทูลบาร์