คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

บันทึกเสนอการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   คลิก

(ร่าง) คู่มือบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   คลิก

(ร่าง) คู่มือบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   คลิก

คู่มือนิเทศการจัดทำแนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ผลการสอนขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน    คลิก

แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง)   คลิก

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  คลิก

คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบโรงเรียน ระบบ Single Sign-On สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    คลิก

คู่มือการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   คลิก

คู่มือการดําเนินการพัฒนา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  “เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กกาญจน์วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย”    คลิก

คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์” ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี   คลิก

แนวทางการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ “ทัศนศิลป์สร้างสรรค์”  คลิก

คู่มือการนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566   คลิก

แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    คลิก

คู่มือแนวทางการติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์