การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2566

       เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 และนายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาโดยมีวาระที่สำคัญ คือ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี การเห็นชอบเงินเหลือจ่าย และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก่อนการประชุม ประธานได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน ที่จัดตั้งแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

ข้ามไปยังทูลบาร์