2. ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2565

              นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1. บันทึกการแสดงข้อมูลของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> คลิก
  2. นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> คลิก
  3. ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก
  4. แผนภูมิโครงสร้างผู้บริหารของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

1.นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

2.น.ส.อรวรรณ คำมาก  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

3.นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

4.น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

5.นางจิตติมา  ธนะรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

6.น.ส.ศรัณย์รัช  เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

7.น.ส.อรอุมา  พันแสงทอง  นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

8.น.ส.ปราณี  ทองสุทธา    นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

9.น.ส.ศศิพิมพ์  แพทย์วงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

10.นางชัฎชรี  มริภัณณฎี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  >>  คลิก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์