คณะผู้บริหารบ้านพฤกษากาญจน์พร้อมด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการบ้านพฤกษากาญจน์ สู่เด็กด้อยโอกาสประจำปี 2562

คณะผู้บริหารบ้านพฤกษากาญจน์พร้อมด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาตามโครงการบ้านพฤกษากาญจน์ สู่เด็กด้อยโอกาสประจำปี 2562

นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวรวุธ พงษ์วิทยภาณุ ประธานโครงการบ้านพฤกษากาญจน์,นายสมเกียรติ พงษ์วิทยภาณุ กรรมการผู้จัดการบริษัทโล้วเฮงหมง เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด และนายธณัช พงษ์วิทยภาณุ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทโล้วเฮงหมง ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจากอำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน 90 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง นายวรวุธ พงษ์วิทยภาณุ ประธานโครงการบ้านพฤกษากาญจน์ กล่าวว่า ทางบริษัทและกลุ่มในเครือข่ายบริษัทได้มีการ       บูรการการดำเนินงานในการส่งเสริมผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษ     ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ โดยดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น การจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อถือเป็นการ    ส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนให้ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา มีความตั้งใจเล่าเรียน     พร้อมเติบโตเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเบื้องต้น โดยทางบริษัทจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

 

 

 594 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์