ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่าง           เป็นรูปธรรม โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3       นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี นายภูวเดช อินทร์พรม ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีทั้ง 4 เขต และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์