จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี”

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและศีลธรรมสม่ำเสมอ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่รับผิดชอบ และประพฤติตนโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อให้ข้าราชการผู้อื่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนในลักษณะเป็นแบบอย่าง (Model) ของข้าราชการที่ดี

การคัดเลือกรางวัล “คนดีศรีกาญจน์ศึกษา ประจำปี 2564 จังหวัดกาญจนบุรี” ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอประกาศผลการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 ราย

ศธ 0258/ว18735 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ว18735 ลว291064 ประกาศผลคนดีฯ 2564 นำส่ง

 

ประกาศจังหวัด_คนดีศรีกาญจน์ 64

ประกาศจังหวัด คนดีศรีกาญจน์ 64

 265 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์