Q&A ช่องทางที่ผู้รับบริการ สามารถสอบถาม เสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สอบถามเรื่องทั่วไป / ข้อเสนอแนะ / เรื่องร้องเรียน

 617 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์