หน้าแรก

กิจกรรม/ข่าวสาร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานดำเนินงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ และขอขอบคุณ นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ พร้อมทั้งบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้

Teams For Education… เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นโครงการภายในแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบแนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลาง โครงการกองทุนการศึกษา นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ กองทุนการศึกษา ดร.วรวุฒิ แสงฟือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตน-บัณฑิต และศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้อง ขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายนายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุม มี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และ เขต 3 เข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์