MOU ทางวิชาการกับ อบจ.กจ.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามร่วมกับ นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีบุคลากรทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษา ตกลงร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและการจัดการศึกษา ระหว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการร่วมมือ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

7,261 total views, 1 views today