….MOU ด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ….สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

….MOU ด้านวิชาการและการจัดการศึกษา ….

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือ  ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยทางการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี            มีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์