023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563