วิสัยทัศน์ (Vision)


วิสัยทัศน์ (Vision)

ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

292 total views, 6 views today