การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransparencyAssessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น “เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล และมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

           ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และตามยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดี  นายอนันต์  กัลปะ  จึงได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย ดังนี้

  1. การปฏิบัติหน้าที่
  2. การใช้งบประมาณ
  3. การใช้อำนาจ
  4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
  5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
  6. คุณภาพการดำเนินงาน
  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  8. การปรับปรุงระบบการทำงาน
  9. การเปิดเผยข้อมูล
  10. การป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม  จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1  ประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 7  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ภาพกิจกรรม

 

ครั้งที่ 2  การประกาศเจตจำนง “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต” และการประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่  กศน.กาญจนบุรี  โดยนายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม และเชิญ  นางศิริกร นาคเอี่ยม  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะทำงาน ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 

ภาพกิจกรรม

 

ครั้งที่ 3  การประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในศุกร์ที่ 5  กรกฎาคม 2562    ณ  ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  โดยมี  นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานประชุม และมีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ของคณะกรรมการทุกคณะ  เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

 

ครั้งที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  โดยมี  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพกิจกรรม

ครั้งที่ 5 ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และกระบวนการสร้างสังคมสุจริต ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 โดยมี  นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม

และได้รับเกียรติจาก นายขจรศิลป์ จันกิมฮะ และนายทาดา เทศนี พนักงานไต่สวนชำนาญการ ส่วนปราบปราม สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี และในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นางสาวผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ     กลุ่มบริหารค่าใช้จ่าย กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

ภาพกิจกรรม

61 total views, 1 views today