การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว
 3. รางวัลคุรุสภา
 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น
 5. รางวัลคุรุสดุดี

**แนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา 2565 >>> คลิกที่นี่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่านทราบตามประกาศฯ หลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด  หากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประสงค์เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ให้จัดทำผลงานดังรายละเอียดการจัดทำผลงานเสนอเข้ารับการคัดเลือก

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งผลงานได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

1. หนังสือนำส่ง เรื่อง  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี 

New หนังสือ ปชส. รวม

 

 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ >> คลิกที่นี่
 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว >> คลิกที่นี่
 3. รางวัลคุรุสภา >> คลิกที่นี่
 4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น >> คลิกที่นี่
 5. รางวัลคุรุสดุดี >> คลิกที่นี่
  **แนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา 2565 (เกณฑ์) >> คลิกที่นี่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -20.00 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

——————-


2,107 total views, 5 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์