038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

  1. วมสื่อวิดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  —->> Link  
  2. สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  —->> Link 
  3. รวมสื่อวิดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  —->>Link
  4. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ —>>Link 
  5. วันที่ 1  มิถุนายน 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล–>> Link
  6. วันที่ 1  มิถุนายน 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล —>>Link
  7. วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563  —>> Link

202 total views, 1 views today