030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

           ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการร้องเรียน หรือ การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบุคลากรของสำนักศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนเพื่อไม่ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน เราจะเก็บรักษาความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนไว้ มีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางที่ 1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ช่องทางที่ 2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-564001-05  โทรสาร 034-564006-07

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : webmaster@kanpeo.go.th

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ————->>   Link 

ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางศูนย์รับข้อร้องเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทางเว็บไซด์    ————–>> Link

ช่องทางที่ 7 QR code ———–>> Link 

           จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี “ไม่มีข้อร้องเรียน”

83 total views, 2 views today