020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ——>>แบบรายงาน ——>>รายเดือน ——>>รายไตรมาส    
 2. โครงการตรวจ ติดตามตามนโยบาย   ——>>แบบรายงาน ——>>รายเดือน ——>>รายไตรมาส 
 3. โครงการประชุมจัดทำแผนพื้นที่ชายแดน  ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 4. โครงการสนับสนุนการตรวจระดับภาค-จังหวัด  ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 5. โครงการการบริหารโดยองค์คณะ  ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 6. โครงการ TFE   ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 7. โครงการ Coaching   ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>>รายไตรมาส 
 8. โครงการขับเคลื่อนปฐมวัย   ——>>แบบรายงาน ——>>รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 9. โครงการเด็กตกหล่น   ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET   ——>> แบบรายงาน ——>>รายเดือน ——>>รายไตรมาส 
 11. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน  ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 12. โครงการยาเสพติด  ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 13. โครงการ ITA   ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 14. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  ——>>แบบรายงาน ——>>  รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 15. โครงการนิเทศลูกเสือ  ——>>  แบบรายงาน ——>>รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 16. โครงการพัฒนาส่งเสริมตรวจความประพฤตินักเรียน  ——>> แบบรายงาน     ——>> รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 17. โครงการยุวจิตอาสา เฉลิมฯ ร.10  ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน     ——>> รายไตรมาส
 18. โครงการส่งเสริมความประพฤติ (ศ.เสมารักษ์)  ——>>แบบรายงาน ——>> รายเดือน  ——>>รายไตรมาส 
 19. โครงการปลูกป่า  ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน ——>> รายไตรมาส
 20. โครงการคัดเลือกผู้มีผลวานดีเด่น (ลูกเสือ)  ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน  ——>> รายไตรมาส
 21. โครงการจัดชุมนุมลูกเสือสำรอง  ——>> แบบรายงาน ——>>รายเดือน      ——>> รายไตรมาส
 22. โครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ  ——>> แบบรายงาน ——>>รายเดือน      ——>> รายไตรมาส
 23. โครงการฐานข้อมุลลูกเสือ  ——>> แบบรายงาน ——>> รายเดือน     ——>> รายไตรมาส
 24. โครงการน้อมนำพระราโชบาย  ——>>  แบบรายงาน ——>> รายเดือน     ——>> รายไตรมาส
 25. โครงการสื่อออนไลน์   ——>> แบบรายงาน  ——>> รายเดือน     ——>> รายไตรมาส

 

74 total views, 3 views today