02 ข้อมูลผู้บริหาร 2563

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้บริหาร ศธจ.กาญจนบุรี  ร่วมรณรงค์ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

  1. นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี —>>link 
  2. นายโอภาส ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี —>>link 
  3. นางพรทิพย์ สันทัด  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ  —>>link 
  4. น.ส.ปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล —>>link  
  5. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน —>>link  
  6. น.ส.วิไลรัตน์ คันธาวัฒน์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา —>>link  
  7. นายชาลี สำรองทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล —>>link 
  8. นางภิญญดา รัตนพนังสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  —>>link 
  9. น.ส.ศรัณย์รัช เดชอุ่ม   ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน —>> link 
  10. น.ส.ปราณี ทองสุทธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน —>>link  

209 total views, 1 views today