018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

                       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มุ่งดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

  1. บันทึกการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563  —–>>View 
  2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —–>> View

99 total views, 2 views today