โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

        วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 คณะทำงานโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเทศบาลตำบลหนองปรือ         ตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ไตรมาสที่ 1 ชุมชนการเรียนรู้ โดยมีนายวิบูรณ์ ชัยประเสริฐ         นายอำเภอหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทั้ง 3 แห่ง ซึ่งอำเภอหนองปรือ ได้ให้ความสำคัญยิ่งกับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

           จากนั้นคณะทำงานฯ ได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน และร่วมกันคิดคุณธรรมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ในชุมชน [นำเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม / กระบวนการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์]  นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ฝากให้แต่ละชุมชนร่วมกันคิดและกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของชุมชนอีกด้วย

         หลังจากลงพื้นที่พบว่า ชุมชนและผู้นำหมู่บ้าน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม มีผู้เข้าประชุม จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จำนวน 50 คน จาก 22 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 22 คน จาก 14 หมู่บ้าน และ เทศบาลตำบลหนองปรือ จำนวน 47 คน จาก 8 ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์