โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงสู่การปฏิบัติ

            เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส  ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            นายภูวเดช  อินทรพรหม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา    ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้า      อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ        ตามพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏบัติ ทั้งส่วนราชการ และส่วนภูมิภาคในทิศทางเดียวกัน 

9 total views, 1 views today