โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินเดีย

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางทัศวรรณ  ศักดิ์กาญจนนเดช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวแทนไปปฏิบัติหน้าที่นำ นายรักดนัย  เพ็ชรชาลี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ไปฝึกประสบการณ์ทักษะทางอาชีพ  ภายใต้โครงการ   “ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อินเดีย” ยังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 16 พฤศจิกายน  2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าภายในต่างประเทศ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์