แนวทางการพัฒนารูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์สำหรับครูเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในโครงการเครือข่ายโรงเรียนกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL)

โครงการวิจัย

156 total views, 9 views today