นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน มีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               (O-Net).การจัดกิจกรรมสอนเสริมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนทำเบเกอร์รี่ และชื่นชมเสริมขวัญกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายโอภาส ต้นทอง               รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา        นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์