อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฯ และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระหว่างลาไปศึกษาฯ (แจ้ง ผอ.สพม.8)


ให้ครูมีสิทธิรับเงินเดือน

ข้ามไปยังทูลบาร์