อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาฯ และมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในระหว่างลาไปศึกษาฯ (แจ้ง ผอ.สพม.8)

ให้ครูมีสิทธิรับเงินเดือน

70 total views, 1 views today