กลุ่มอำนวยการ

นางพรทิพย์ สันทัด

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวอรอุมา พันแสงทอง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเจริญพงศ์ แสนโสม

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสะใบแพร สอนโสม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวภณิตา สืบอาสา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายสมคิด บุญมา

ลูกจ้าง

นายอชิตพล คชชะ

ลูกจ้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์