กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นางสาวปานไพลิน สิงหนองโดน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวจงกล สงวนศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป