กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสุธินันท์ พูลสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอรศิมา ศรีสำราญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางออมทรัพย์ พุ่มเล็ก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน