กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยนาถ สืบเนียม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางจิตติมา ช่ออัญชัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายอังกูร จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนันทญาพร สุชาสันติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสาวิณี สุริยาวงษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์