กลุ่มนโยบายและแผน

นางวันทนีย์ ขาวผ่อง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอังคณา วิสุทธากร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอิสริยา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสาธิต ปุ้งโพธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์