กลุ่มนโยบายและแผน

นางจิตติมา ธนะรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางอังคณา วิสุทธากร

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสราวุธ พูลพิพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอิสริยา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ข้ามไปยังทูลบาร์