กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายชาลี สำรองทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางวารินทร์ สุขกุล

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางพิชญาภัค อารีรอบ

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาวถวิล หวังกุ่ม

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางเมตตา สุกใส

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางรุ่งอรุณ หัสชู

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางวราภรณ์ เนาวราช

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นายชัยวัตร ทองบ่อ

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาวสัทธา สืบดา

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางพูลทรัพย์ หินอ่อน

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางสาลินี อุดมผล

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

นางทัศวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์