สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับการประเมินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รับการประเมินติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน    เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยมี ผอ.พัฒน์สรณ์      แยกผิวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และคณะ

ข้ามไปยังทูลบาร์