ศธจ.กาญจน์ พัฒนาครูเอกชน

 

 

  

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ เพื่อเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 155 คน โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์