รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้รายงานข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

 หนังสือนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 2. โครงการตรวจติดตามตามนโยบาย
 3. โครงการประชุมจัดทำแผนพื้นที่ขาดแคลน
 4. โครงการสนับสนุนงานตรวจราชการ ระดับภาค
 5. โครงการตรวจสอบ ติดตามเงินอุดหนุน
 6. โครงการบริหารโดยองค์คณะ
 7. โครงการ TFE
 8. โครงการ Coaching
 9. โครงการขับเคลื่อนปฐมวัย
 10. โครงการเพิ่มโอกาสของเด็กด้อยโอกาส
 11. โครงการพัฒนาจัดประสบการณ์สอนปฐมวัย
 12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
 13. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน

20 total views, 1 views today