พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอหนองปรือ และร่วมประชุมหารือ สอบถามปัญหาในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง โดยพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานอาชีพที่มั่นคง, มีคุณธรรม และมีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และเป็นพลเมืองดี โดยมี นายอนันต์ กัลปะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ทหาร ตำรวจ ร่วมติดตามและให้การต้อนรับ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์