ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล                   (Video Conference System) เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.   โดยมี          นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์