ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) และกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงแนวนโยบาย สร้างการรับรู้ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนการบูรณาการด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2563 ของภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ในมิติด้านการศึกษาให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภาคกลาง และการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องให้เชื่อมโยง ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งร่วมพัฒนาพื้นที่ให้ไปสู่เป้าหมายเพื่อ  “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการสรุปผลการระดมความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)

ภายหลังที่ได้รับฟังการสรุปผล พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวา การสรุปผลการระดมความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะการดำเนินงานบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) เป็นงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศ ทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะที่จำเป็นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (ไทยแลนด์ 4.0) ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการคิดค้นองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ต่อยอดสู่การสร้างเป็นนวัตกรรม ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ นำสู่เป้าหมายที่มีผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันโลก และสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง

ในส่วนของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ภาคกลาง เพื่อทบทวนและวิเคราะห์บทเรียนในการทำงานปี 2561 นำมาต่อยอดปรับปรุงในการวางแผนงานโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2562 ตลอดจนการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับอีก 5 ภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา การขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาคมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในทุกจังหวัดอยู่แล้ว โดยขอให้ช่วยกันขยายผลความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประชาชน ในแต่ละพื้นที่มากขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการจัดทำแผนของทั้ง 3 กลุ่มย่อยว่า ดำเนินการได้ดี และมีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย เพราะเรื่องของแผนมีความสำคัญลำดับต้น ๆ ของการทำงาน ยิ่งวางแผนได้ดี ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคน ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง พร้อมมอบหลักคิด “อึด ฮึด สู้” ซึ่งมาจาก “อาร์คิว” (Resilience Quatient) ที่กรมสุขภาพจิตใช้ประสบการณ์การทำงานบวกกับทำการวิจัยในพื้นที่ที่มีวิกฤตหรือมีแรงกดดัน ประกอบด้วยพลัง 3 อย่าง ได้แก่ พลังอึด “I’m” คือพลังคุณค่าในตัวเอง, พลังฮึด “I have” พลังกำลังใจจากคนรอบข้าง หรือสิ่งที่ศรัทธา และพลังสู้ “I can” คือพลังขีดความสามารถในการที่จะจัดการกับปัญหา รู้จักปรับเป้าหมายของชีวิตไปตามสภาพแวดล้อม จึงขอให้ทุกคนนำ “อึด ฮึด สู้” มาปรับใช้เป็นภูมิคุ้มกัน และทำให้มีกำลังใจที่จะทำงานสู่ความสำเร็จของ “Education Strong” ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้ และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง นายวิวรรธน์ วรรณศิริ, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง นายอนันต์ กัลปะ, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และชุดสูท

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, รวมถึง คุณโอภาส รักในหลวง, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง อรณิช วรรณนุช, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และงานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง คุณโอภาส รักในหลวง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, รวมถึง คุณโอภาส รักในหลวง, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 12 คน, รวมถึง สาลินี อุดมผล, นายอนันต์ กัลปะ, Poonsub Hinon และ อรณิช วรรณนุช, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Kan Buri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

ข้ามไปยังทูลบาร์