สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมเชิงปฏิบััติการสรุปและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน (ภาษาไทย ภาษาเม่ียนมาและภาษาอังกฤษ)เพื่อการสื่อสาร

ข้ามไปยังทูลบาร์