ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  ลงวันที่ 7 กันยายน 2563  จำนวน 17 กลุ่มวิชาเอกหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวนทั้งสิ้น 302 คน และได้กำหนดวันเวลาให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังนี้

 1. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  ให้ผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ยื่นเอกสารและหลักฐาน จำนวน 5 ชุด เพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินภาค ค จำนวน 5 คน  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์  โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  
 2. วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563  ให้ผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินรายงานตัว:ภาคเช้าเวลา 07.30 – 08.30 น. ภาคบ่ายเวลา 11.30 – 12.30 น. การแต่งกายชุดสุภาพ  (รายละเอียดตามตัวชี้วัด ฯ และแผนผังการจัดห้องภาค ค)  **การประเมินภาค ค  (ความสามารถในด้านการสอน) : ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน จัดทำแผนการสอนและเอกสารตามกรอบการพิจารณา ตามระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบแข่งขัน  (รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินฯ)  โดยกำหนดระยะเวลาประเมินไม่เกิน 45 นาทีต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย  และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนระยะเวลาประมาณ 20-25 นาที  ทั้งนี้  ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ที่ห้องสอบทุกห้อง เพื่อให้ผู้เข้าสอบใช้ประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนแล้ว **                                                                                                     

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค พร้อมแจ้งรายละเอียด เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาค ค เตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินดำเนินการต่อไป

ประกาศเปลี่ยนแ่ปลงสถานที่ยื่นเอกสารการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา และขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  —>>  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563 —>>  คลิกที่นี่

รายงานสรุปผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามกลุ่มวิชา  —>>  คลิกที่นี่

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  —>>  คลิกที่นี่

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  —>> คลิกที่นี่

แผนผังและการจัดห้องสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  —>> (ปรับปรุง)   คลิกที่นี่

 @ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข แยกตามกลุ่มวิชาเอก@

 1. ภาษาพม่า
 2. จิตวิทยาและการแนะแนว
 3. พลศึกษา
 4. ภาษาจีน
 5. ดนตรีศึกษา
 6. ภาษาญี่ปุ่น
 7. ดนตรีสากล
 8. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
 9. คณิตศาสตร์
 10. ชีววิทยา
 11. ภาษาไทย
 12. ภาษาอังกฤษ
 13. ฟิสิกส์
 14. ศิลป/ศิลปศึกษา
 15. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
 16. ประถมศึกษา
 17. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค  เข้ากลุ่ม LINE ภาค ค ครูผู้ช่วย 2563 

 

21,641 total views, 36 views today