ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.กจ.2

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ**

  1. ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นฯ  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2  —->>  คลิกที่นี่
  2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลว. 28 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง ฯ —->> คลิกที่นี่
  3. ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง องค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดในการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  —->> คลิกที่นี่

104 total views, 3 views today