บันทึกการจัดทำมาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลต่อสาธารณะ


การกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการกำหนดให

ข้ามไปยังทูลบาร์