นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  ดังนี้

ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

34 total views, 1 views today