นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ  ดังนี้


ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล

ข้ามไปยังทูลบาร์