025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้

 ํYouTube  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

OIt บันทึก ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคค 63

214 total views, 1 views today