ตรวจติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันอนุบาลท่าม่วง …..

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอี่น ๆ ที่จัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เพื่อรายงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทาง และมาตรการ ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่เหมาะสมและได้คุณค่าทางโภชนาการในระยะยาวต่อไป

7,655 total views, 1 views today