จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อวางแผนและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ให้หน่วยงาน และโรงเรียนนำร่อง ทั้ง 41 โรง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายชาลี  สำรองทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์