งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้อ่านสารวันเด็กฯ  นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยมีนายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมสำหรับเด็กๆ การแสดงบนเวที     การจับรางวัลและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ บรรยากาศเต็มไปด้วย รอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ รู้จักบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย และรักความสามัคคีมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน     โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์ แก่เด็กและเยาวชน

6 total views, 1 views today