ค่านิยมองค์การ (Corporate Values)


ค่านิยมองค์การ (Corporate Values)

ทำงานเป็นทีม  ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

 

636 total views, 1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์