คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

——–>คลิกที่นี่

257 total views, 3 views today