คุรุสภาประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษา และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ รายละเอียดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563

ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  และจะประกาศผลการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาชาติ ประจำปี 2563  ภายในเดือนธันวาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2019/10/10981/

298 total views, 1 views today